Pravove stanovysce hospodars’kych ob’jednan’ v Ukrajini / Правове становище господарських об’єднань в Україні

Artikel-Nr.: 11_01_018
18,00

Preis inkl. MwSt.Dzuryns’kyj, V. / Джуринський, В. | 978-966-667-422-0 | Jurinkom Іnter / Юрінком Інтер | 2010 | 224 S. | Kyjiv / Київ

Weitere Produktinformationen

Verlag Jurinkom Іnter / Iurinkom Іnter / Юрінком Інтер
Autor Dzuryns’kyj, V. / Dzhuryns’kyi, V. / Джуринський, В.
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 224 S.
ISBN 978-966-667-422-0
Detail У монографії з’ясовується економіко-правова природа господарських об’єднань та їх місце серед учасників відносин у сфері господарювання. Досліджується історія розвитку законодавства щодо господарських об’єднань з метою встановлення можливості використання історичного досвіду правового регулювання їх діяльності в сучасних умовах господарювання. Виявлено особливості правового статусу державних господарських об’єднань, у тому числі щодо порядку їх створення та ліквідації, основних завдань та функцій об’єднання і його органів управління, взаємодії з органами державної влади та державними підприємствами, які входять до складу об’єднання. За результатами проведеного дослідження сформульовано конкретні пропозиції, спрямовані на удосконалення законодавства про господарські об’єднання. /// U monohrafiji z’jasovujet’sja ekonomiko-pravova pryroda hospodars’kych ob’jednan’ ta jich misce sered ucasnykiv vidnosyn u sferi hospodarjuvannja. Doslidzujet’sja istorija rozvytku zakonodavstva scodo hospodars’kych ob’jednan’ z metoju vstanovlennja mozlyvosti vykorystannja istorycnoho dosvidu pravovoho rehuljuvannja jich dijal’nosti v sucasnych umovach hospodarjuvannja. Vyjavleno osoblyvosti pravovoho statusu derzavnych hospodars’kych ob’jednan’, u tomu cysli scodo porjadku jich stvorennja ta likvidaciji, osnovnych zavdan’ ta funkcij ob’jednannja i joho orhaniv upravlinnja, vzajemodiji z orhanamy derzavnoji vlady ta derzavnymy pidpryjemstvamy, jaki vchodjat’ do skladu ob’jednannja. Za rezul’tatamy provedenoho doslidzennja sformul’ovano konkretni propozyciji, sprjamovani na udoskonalennja zakonodavstva pro hospodars’ki ob’jednannja. /// U monohrafii z’iasovuiet’sia ekonomiko-pravova pryroda hospodars’kykh ob’iednan’ ta ikh mistse sered uchasnykiv vidnosyn u sferi hospodariuvannia. Doslidzhuiet’sia istoriia rozvytku zakonodavstva shchodo hospodars’kykh ob’iednan’ z metoiu vstanovlennia mozhlyvosti vykorystannia istorychnoho dosvidu pravovoho rehuliuvannia ikh diial’nosti v suchasnykh umovakh hospodariuvannia. Vyiavleno osoblyvosti pravovoho statusu derzhavnykh hospodars’kykh ob’iednan’, u tomu chysli shchodo poriadku ikh stvorennia ta likvidatsii, osnovnykh zavdan’ ta funktsii ob’iednannia i ioho orhaniv upravlinnia, vzaiemodii z orhanamy derzhavnoi vlady ta derzhavnymy pidpryiemstvamy, iaki vkhodiat’ do skladu ob’iednannia. Za rezul’tatamy provedenoho doslidzhennia sformul’ovano konkretni propozytsii, spriamovani na udoskonalennia zakonodavstva pro hospodars’ki ob’iednannia.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Ukraine, Recht, Wirtschaft