Cyvil’ne pravo Ukrajiny. Osoblyva castyna. Pidrucnyk / Цивільне право України. Особлива частина. Підручник

Artikel-Nr.: 11_01_022
52,00

Preis inkl. MwSt.Dzera, O. / Дзера, О. | 978-966-667-420-6 | Jurinkom Іnter / Юрінком Інтер | 2010 | 1176 S. | Kyjiv / Київ

Weitere Produktinformationen

Verlag Jurinkom Іnter / Iurinkom Іnter / Юрінком Інтер
Autor Dzera, O. / Dzera, O. / Дзера, О.
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 1176 S.
ISBN 978-966-667-420-6
Detail У новому 3-му переробленому і доповненому виданні аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У Особливій частині розглядаються загальне вчення про зобо­в’я­зання та цивільно-правовий договір, окремі види договірних зобов’язань (купівля-продаж, поставка, міна, дарування, довічне утримання, майновий найм, підряд, перевезення, страхування, комерційна концесія, доручення, комісія, управління майном, позика тощо), позадоговірні зобов’язання, спадкування. /// U novomu 3-mu pereroblenomu i dopovnenomu vydanni analizujut’sja cynne zakonodavstvo Ukrajiny ta zarubiznych krajin, Cyvil’nyj kodeks Ukrajiny, sudova praktyka, okremi teoretycni problemy cyvil’noho prava. U Osoblyvij castyni rozhljadajut’sja zahal’ne vcennja pro zobo­v’ja­zannja ta cyvil’no-pravovyj dohovir, okremi vydy dohovirnych zobov’jazan’ (kupivlja-prodaz, postavka, mina, daruvannja, dovicne utrymannja, majnovyj najm, pidrjad, perevezennja, strachuvannja, komercijna koncesija, dorucennja, komisija, upravlinnja majnom, pozyka tosco), pozadohovirni zobov’jazannja, spadkuvannja. /// U novomu 3-mu pereroblenomu i dopovnenomu vydanni analizuiut’sia chynne zakonodavstvo Ukrainy ta zarubizhnykh krain, Tsyvil’nyi kodeks Ukrainy, sudova praktyka, okremi teoretychni problemy tsyvil’noho prava. U Osoblyvii chastyni rozhliadaiut’sia zahal’ne vchennia pro zobo­v’ia­zannia ta tsyvil’no-pravovyi dohovir, okremi vydy dohovirnykh zobov’iazan’ (kupivlia-prodazh, postavka, mina, daruvannia, dovichne utrymannia, mainovyi naim, pidriad, perevezennia, strakhuvannia, komertsiina kontsesiia, doruchennia, komisiia, upravlinnia mainom, pozyka toshcho), pozadohovirni zobov’iazannia, spadkuvannia.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Ukraine, Recht