Ukrajins’ka literatura XI—XVІІІ st. / Українська література ХІ—ХVІІІ ст.

Artikel-Nr.: 11_01_163
20,00

Preis inkl. MwSt.Bilous, P. / Білоус, П. | | Akademvydav / Академвидав | 2010 | 360 S. | Kyjiv / Київ

Weitere Produktinformationen

Verlag Akademvydav / Akademvydav / Академвидав
Autor Bilous, P. / Bilous, P. / Білоус, П.
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 360 S.
ISBN 0
Detail Зміст : Наодинці з давньою словесністю. Особливості пізнання і розуміння давнього тексту. Самостійна робота з книгою. Середньовічна доба (ХІ — середина XVІ ст.). Київське та галицько-волинське літописання XI—XIII ст. Ораторсько-проповідницька проза. «Сказання про Бориса і Гліба». «Слово про Ігорів похід». Києво-Печерський патерик. Барокова доба (друга половина XVI—XVIII ст.). Творчість Івана Вишенського. Віршова творчість XVI—XVII ст.. Козацька літописна проза. Трагікомедія «Володимир» Феофана Прокоповича. Вертепна драма. Сатира і гумор XVIII ст.. Українська лірика XVIII ст.. Художня творчість Григорія Сковороди. Григорій Сковорода: випробування часом. Літературна творчість у сяйві Святого Письма. Біблія як літературний феномен. Біблія і давня українська література. Додатки /// Zmist : Naodynci z davn’oju slovesnistju. Osoblyvosti piznannja i rozuminnja davn’oho tekstu. Samostijna robota z knyhoju. Seredn’ovicna doba (XІ — seredyna XVІ st.). Kyjivs’ke ta halyc’ko-volyns’ke litopysannja XI—XIII st. Orators’ko-propovidnyc’ka proza. «Skazannja pro Borysa i Hliba». «Slovo pro Іhoriv pochid». Kyjevo-Pecers’kyj pateryk. Barokova doba (druha polovyna XVI—XVIII st.). Tvorcist’ Іvana Vysens’koho. Virsova tvorcist’ XVI—XVII st.. Kozac’ka litopysna proza. Trahikomedija «Volodymyr» Feofana Prokopovyca. Vertepna drama. Satyra i humor XVIII st.. Ukrajins’ka liryka XVIII st.. Chudoznja tvorcist’ Hryhorija Skovorody. Hryhorij Skovoroda: vyprobuvannja casom. Literaturna tvorcist’ u sjajvi Svjatoho Pys’ma. Biblija jak literaturnyj fenomen. Biblija i davnja ukrajins’ka literatura. Dodatky /// Zmist : Naodyntsi z davn’oiu slovesnistiu. Osoblyvosti piznannia i rozuminnia davn’oho tekstu. Samostiina robota z knyhoiu. Seredn’ovichna doba (XІ — seredyna XVІ st.). Kyivs’ke ta halyts’ko-volyns’ke litopysannia XI—XIII st. Orators’ko-propovidnyts’ka proza. «Skazannia pro Borysa i Hliba». «Slovo pro Іhoriv pokhid». Kyievo-Pechers’kyi pateryk. Barokova doba (druha polovyna XVI—XVIII st.). Tvorchist’ Іvana Vyshens’koho. Virshova tvorchist’ XVI—XVII st.. Kozats’ka litopysna proza. Trahikomediia «Volodymyr» Feofana Prokopovycha. Vertepna drama. Satyra i humor XVIII st.. Ukrains’ka liryka XVIII st.. Khudozhnia tvorchist’ Hryhoriia Skovorody. Hryhorii Skovoroda: vyprobuvannia chasom. Literaturna tvorchist’ u siaivi Sviatoho Pys’ma. Bibliia iak literaturnyi fenomen. Bibliia i davnia ukrains’ka literatura. Dodatky

Auch diese Kategorien durchsuchen: Ukraine, Geschichte, Literaturwissenschaft, Ukrainistik