Hіstoryja estetycnaj dumkі Belaru / Гісторыя эстэтычнай думкі Беларусі. У 3 т. Т. 1. Х ст. – 1905 г.

Artikel-Nr.: 11_03_019
22,00

Preis inkl. MwSt.Konan U. M. / Конан У. М. | 978-985-08-1158-5 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2010 | 439 S. | Minsk / Минск

Weitere Produktinformationen

Verlag Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Autor Konan U. M. / Konan U. M. / Конан У. М.
Stadt Minsk / Minsk / Минск
Seiten 439 S.
ISBN 978-985-08-1158-5
Reihe Hіstoryja estetycnaj dumkі Belaru/Гісторыя эстэтычнай думкі Беларусі. У 3 т.
Band 1
Detail Першы том прысвечаны даследаванню тэарэтычнай і творча-мастацкай эстэтыкі нашай краіны ад эпохі Сярэдневякоўя да канца ХІХ ст. Раскрыты змест і спецыфіка гістарычных тыпаў мастацкай творчасці ад Сярэдневякоўя і гуманістычнага Рэнесансу да асветніцкай, рамантычнай, фальклор-най і нацыянальна-адраджэнскай эстэтыкі ХІХ ст. Даследуецца сінтэз рэалістычных і мадэрнісцкіх плыняў у літаратурнай і мастацкай крытыцы/ Ін-т філасофіі Нац. акад. навук Беларусі. /// Persy tom prysvecany dasledavannju tearetycnaj і tvorca-mastackaj estetykі nasaj kraіny ad epochі Sjarednevjakouja da kanca XIX st. Raskryty zmest і specyfіka hіstarycnych typau mastackaj tvorcascі ad Sjarednevjakouja і humanіstycnaha Renesansu da asvetnіckaj, ramantycnaj, fal’klor-naj і nacyjanal’na-adradzenskaj estetykі XIX st. Dasleduecca sіntez realіstycnych і madernіsckіch plynjau u lіtaraturnaj і mastackaj krytycy/ Іn-t fіlasofіі Nac. akad. navuk Belarusі. /// Pershy tom prysvechany dasledavanniu tearetychnai і tvorcha-mastatskai estetykі nashai kraіny ad epokhі Siaredneviakouia da kantsa XIX st. Raskryty zmest і spetsyfіka hіstarychnykh typau mastatskai tvorchastsі ad Siaredneviakouia і humanіstychnaha Renesansu da asvetnіtskai, ramantychnai, fal’klor-nai і natsyianal’na-adradzhenskai estetykі XIX st. Dasleduetstsa sіntez realіstychnykh і madernіstskіkh plyniau u lіtaraturnai і mastatskai krytytsy/ Іn-t fіlasofіі Nats. akad. navuk Belarusі.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Belarus, Literaturwissenschaft, Philosophie