Vybranyia tvory / Выбраныя творы


Vybranyia tvory / Выбраныя творы

Product no.: 11_03_012
25.51
Price includes VAT,


Vasіlevіch Alena / Васілевіч Алена | 978-985-08-1139-4 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2010 | 532 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Author Vasіlevіc Alena / Vasіlevіch Alena / Васілевіч Алена
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 532 S.
ISBN 978-985-08-1139-4
Detail Кнігу выдатнага мастака слова, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі Алены Васілевіч (нар. 1922) склалі тры аповесці з яе славутай тэтралогіі «Пачакай, затрымайся», лепшыя апавяданні і эсэ розных гадоў. Уклад., камент. аўтара; прадм. А. Сямёнавай. /// Knіhu vydatnaha mastaka slova, laureata Dzjarzaunaj premіі Belarusі Aleny Vasіlevіc (nar. 1922) sklalі try apovescі z jae slavutaj tetralohіі «Pacakaj, zatrymajsja», lepsyja apavjadannі і ese roznych hadou. Uklad., kament. autara; pradm. A. Sjamenavaj. /// Knіhu vydatnaha mastaka slova, laureata Dziarzhaunai premіі Belarusі Aleny Vasіlevіch (nar. 1922) sklalі try apovestsі z iae slavutai tetralohіі «Pachakai, zatrymaisia», lepshyia apaviadannі і ese roznykh hadou. Uklad., kament. autara; pradm. A. Siamenavai.

Browse these categories as well: Belarus, Fiction, Literary criticism