Zbor tvorau. U 13 t. T. 10. Dzennіkі (1960—1994) / Збор твораў. У 13 т. Т. 10. Дзённікі (1960—1994)


Zbor tvorau. U 13 t. T. 10. Dzennіkі (1960—1994) / Збор твораў. У 13 т. Т. 10. Дзённікі (1960—1994)

Product no.: 11_03_026
17.66
Price includes VAT,


Tank Maksіm / Танк Максім | 978-985-08-1149-3 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2010 | 919 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Author Tank Maksіm / Tank Maksіm / Танк Максім
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 919 S.
ISBN 978-985-08-1149-3
Detail У 10-ы том уключаны Дзённікі (1960—1994) Максіма Танка, падрыхтаваныя на аснове іх машынапіснага і рукапіснага варыянтаў. Ва ўступным артыкуле прыводзяцца неапублікаваныя ў часопісе «Полымя» дзённікавыя запісы паэта, якія ён рабіў у чарнавых сшытках з вершамі. Каментарыі ўтрымліваюць тлумачэнне імёнаў, назваў, дат, інфармацыю аб згаданых Максімам Танкам зборніках прозы і паэзіі і г. д. Геаграфічныя назвы размешчаны ў Дадатку паводле частотнасці іх узгадвання ў Дзённіках (1941—1994). /// U 10-y tom ukljucany Dzennіkі (1960—1994) Maksіma Tanka, padrychtavanyja na asnove іch masynapіsnaha і rukapіsnaha varyjantau. Va ustupnym artykule pryvodzjacca neapublіkavanyja u casopіse «Polymja» dzennіkavyja zapіsy paeta, jakіja en rabіu u carnavych ssytkach z versamі. Kamentaryі utrymlіvajuc’ tlumacenne іmenau, nazvau, dat, іnfarmacyju ab zhadanych Maksіmam Tankam zbornіkach prozy і paezіі і h. d. Geahrafіcnyja nazvy razmescany u Dadatku pavodle castotnascі іch uzhadvannja u Dzennіkach (1941—1994). /// U 10-y tom ukliuchany Dzennіkі (1960—1994) Maksіma Tanka, padrykhtavanyia na asnove іkh mashynapіsnaha і rukapіsnaha varyiantau. Va ustupnym artykule pryvodziatstsa neapublіkavanyia u chasopіse «Polymia» dzennіkavyia zapіsy paeta, iakіia en rabіu u charnavykh sshytkakh z vershamі. Kamentaryі utrymlіvaiuts’ tlumachenne іmenau, nazvau, dat, іnfarmatsyiu ab zhadanykh Maksіmam Tankam zbornіkakh prozy і paezіі і h. d. Geahrafіchnyia nazvy razmeshchany u Dadatku pavodle chastotnastsі іkh uzhadvannia u Dzennіkakh (1941—1994).

Browse these categories as well: Belarus, Fiction, Literary criticism