Kerivnyky ukrains’koi zovnishn’oi rozvidky / Керівники української зовнішньої розвідки

Product no.: 11_01_136
18.00
Price includes VAT,


Khomenko, V. / Хоменко, В. | 978-966-2151-61-9 | Iaroslaviv Val / Ярославів Вал | 2010 | 176 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Jaroslaviv Val / Iaroslaviv Val / Ярославів Вал
Author Chomenko, V. / Khomenko, V. / Хоменко, В.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 176 S.
ISBN 978-966-2151-61-9
Detail Це документальне видання, яке підготовлене авторським колективом співробітників Служби зовнішньої розвідки України за редакцією Голови СЗР України Григорія Ілляшова. У книзі вперше зібрано й систематизовано інформацію про всіх керівників підрозділів української зовнішньої розвідки від часів утворення і діяльності національних розвідувальних структур 1918 – 1921 років до сьогодення.У виданні подається 41 біографічна довідка стосовно тих, хто у різні часи керував відділом закордонної інформації політичного департаменту МВС УНР, Розвідочною управою Генштабу Збройних сил УНР, Іноземним відділом ДПУ УСРР, Першим управлінням КДБ УРСР, Головним управлінням розвідки СБУ, Департаментом розвідки СБУ, Службою зовнішньої розвідки України. У книзі наводяться відомості про їхні кар’єри і долі, а також інформація про становлення і діяльність підрозділів зовнішньої розвідки в Україні. Перший розділ присвячено керівникам національних розвідувальних структур 1918 – 1921 років (Центральна Рада, Українська держава гетьмана Скоропадського, Українська Народна Республіка за часів Директорії та Державного Центру УНР в еміграції). Другий розділ книги присвячений начальникам підрозділів розвідки органів держбезпеки УРСР у 1922 – 1991 роки.Третій і четвертий розділи книги присвячені керівникам зовнішньої розвідки у складі органів держбезпеки суверенної української держави 1991 – 2004 років і Служби зовнішньої розвідки України як самостійного державного органу. /// Ce dokumental’ne vydannja, jake pidhotovlene avtors’kym kolektyvom spivrobitnykiv Sluzby zovnisn’oji rozvidky Ukrajiny za redakcijeju Holovy SZR Ukrajiny Hryhorija Іlljasova. U knyzi vperse zibrano j systematyzovano informaciju pro vsich kerivnykiv pidrozdiliv ukrajins’koji zovnisn’oji rozvidky vid casiv utvorennja i dijal’nosti nacional’nych rozviduval’nych struktur 1918 – 1921 rokiv do s’ohodennja.U vydanni podajet’sja 41 biohraficna dovidka stosovno tych, chto u rizni casy keruvav viddilom zakordonnoji informaciji politycnoho departamentu MVS UNR, Rozvidocnoju upravoju Henstabu Zbrojnych syl UNR, Іnozemnym viddilom DPU USRR, Persym upravlinnjam KDB URSR, Holovnym upravlinnjam rozvidky SBU, Departamentom rozvidky SBU, Sluzboju zovnisn’oji rozvidky Ukrajiny. U knyzi navodjat’sja vidomosti pro jichni kar’jery i doli, a takoz informacija pro stanovlennja i dijal’nist’ pidrozdiliv zovnisn’oji rozvidky v Ukrajini. Persyj rozdil prysvjaceno kerivnykam nacional’nych rozviduval’nych struktur 1918 – 1921 rokiv (Central’na Rada, Ukrajins’ka derzava het’mana Skoropads’koho, Ukrajins’ka Narodna Respublika za casiv Dyrektoriji ta Derzavnoho Centru UNR v emihraciji). Druhyj rozdil knyhy prysvjacenyj nacal’nykam pidrozdiliv rozvidky orhaniv derzbezpeky URSR u 1922 – 1991 roky.Tretij i cetvertyj rozdily knyhy prysvjaceni kerivnykam zovnisn’oji rozvidky u skladi orhaniv derzbezpeky suverennoji ukrajins’koji derzavy 1991 – 2004 rokiv i Sluzby zovnisn’oji rozvidky Ukrajiny jak samostijnoho derzavnoho orhanu. /// Tse dokumental’ne vydannia, iake pidhotovlene avtors’kym kolektyvom spivrobitnykiv Sluzhby zovnishn’oi rozvidky Ukrainy za redaktsiieiu Holovy SZR Ukrainy Hryhoriia Іlliashova. U knyzi vpershe zibrano i systematyzovano informatsiiu pro vsikh kerivnykiv pidrozdiliv ukrains’koi zovnishn’oi rozvidky vid chasiv utvorennia i diial’nosti natsional’nykh rozviduval’nykh struktur 1918 – 1921 rokiv do s’ohodennia.U vydanni podaiet’sia 41 biohrafichna dovidka stosovno tykh, khto u rizni chasy keruvav viddilom zakordonnoi informatsii politychnoho departamentu MVS UNR, Rozvidochnoiu upravoiu Henshtabu Zbroinykh syl UNR, Іnozemnym viddilom DPU USRR, Pershym upravlinniam KDB URSR, Holovnym upravlinniam rozvidky SBU, Departamentom rozvidky SBU, Sluzhboiu zovnishn’oi rozvidky Ukrainy. U knyzi navodiat’sia vidomosti pro ikhni kar’iery i doli, a takozh informatsiia pro stanovlennia i diial’nist’ pidrozdiliv zovnishn’oi rozvidky v Ukraini. Pershyi rozdil prysviacheno kerivnykam natsional’nykh rozviduval’nykh struktur 1918 – 1921 rokiv (Tsentral’na Rada, Ukrains’ka derzhava het’mana Skoropads’koho, Ukrains’ka Narodna Respublika za chasiv Dyrektorii ta Derzhavnoho Tsentru UNR v emihratsii). Druhyi rozdil knyhy prysviachenyi nachal’nykam pidrozdiliv rozvidky orhaniv derzhbezpeky URSR u 1922 – 1991 roky.Tretii i chetvertyi rozdily knyhy prysviacheni kerivnykam zovnishn’oi rozvidky u skladi orhaniv derzhbezpeky suverennoi ukrains’koi derzhavy 1991 – 2004 rokiv i Sluzhby zovnishn’oi rozvidky Ukrainy iak samostiinoho derzhavnoho orhanu.

Browse these categories as well: Ukraine, Modern History