Іvan Feshchenko-Chopivs’kyi: vchenyi ta pedahoh / Іван Фещенко-Чопівський: вчений та педагог

Product no.: 11_01_279
22.00
Price includes VAT,


Ryl’nikov, B. / Рильніков, Б. | 978-966-553-849-3 | Vydavnytstvo L’vivs’koi politekhniky / Видавництво Львівської політехніки | 2009 | 76 S. | L’viv / Львів

Additional product information

Publisher Vydavnyctvo L’vivs’koji politechniky / Vydavnytstvo L’vivs’koi politekhniky / Видавництво Львівської політехніки
Author Ryl’nikov, B. / Ryl’nikov, B. / Рильніков, Б.
City L’viv / L’viv / Львів
Pages 76 S.
ISBN 978-966-553-849-3
Detail Видання розповідає про наукову та педагогічну діяльність видатного вченого-металознавця, педагога та громадського діяча, професора І.А. Фещенка-Чопівського. Розглядається його творча наукова, педагогічна і просвітницька діяльність в період праці як в Київській політехніці, так і в Гірничо-металургійній академії в Кракові. Аналізується внесок вченого в розроблення легованих сталей зі спеціальними властивостями, в теорію цементації заліза і сталей як вуглецем, так і металоїдами, у створення наукових засад “керованої металургії” і засоби вдосконалення і впровадження нових металургійних технологій. Висвітлюється монографічна творчість науковця і, зокрема, створення тритомного підручника з металознавства, внесок у металургійну підготовку інженерів у технічних навчальних закладах і методологію викладання. /// Vydannja rozpovidaje pro naukovu ta pedahohicnu dijal’nist’ vydatnoho vcenoho-metaloznavcja, pedahoha ta hromads’koho dijaca, profesora І.A. Fescenka-Copivs’koho. Rozhljadajet’sja joho tvorca naukova, pedahohicna i prosvitnyc’ka dijal’nist’ v period praci jak v Kyjivs’kij politechnici, tak i v Hirnyco-metalurhijnij akademiji v Krakovi. Analizujet’sja vnesok vcenoho v rozroblennja lehovanych stalej zi special’nymy vlastyvostjamy, v teoriju cementaciji zaliza i stalej jak vuhlecem, tak i metalojidamy, u stvorennja naukovych zasad “kerovanoji metalurhiji” i zasoby vdoskonalennja i vprovadzennja novych metalurhijnych technolohij. Vysvitljujet’sja monohraficna tvorcist’ naukovcja i, zokrema, stvorennja trytomnoho pidrucnyka z metaloznavstva, vnesok u metalurhijnu pidhotovku inzeneriv u technicnych navcal’nych zakladach i metodolohiju vykladannja. /// Vydannia rozpovidaie pro naukovu ta pedahohichnu diial’nist’ vydatnoho vchenoho-metaloznavtsia, pedahoha ta hromads’koho diiacha, profesora І.A. Feshchenka-Chopivs’koho. Rozhliadaiet’sia ioho tvorcha naukova, pedahohichna i prosvitnyts’ka diial’nist’ v period pratsi iak v Kyivs’kii politekhnitsi, tak i v Hirnycho-metalurhiinii akademii v Krakovi. Analizuiet’sia vnesok vchenoho v rozroblennia lehovanykh stalei zi spetsial’nymy vlastyvostiamy, v teoriiu tsementatsii zaliza i stalei iak vuhletsem, tak i metaloidamy, u stvorennia naukovykh zasad “kerovanoi metalurhii” i zasoby vdoskonalennia i vprovadzhennia novykh metalurhiinykh tekhnolohii. Vysvitliuiet’sia monohrafichna tvorchist’ naukovtsia i, zokrema, stvorennia trytomnoho pidruchnyka z metaloznavstva, vnesok u metalurhiinu pidhotovku inzheneriv u tekhnichnykh navchal’nykh zakladakh i metodolohiiu vykladannia.

Browse these categories as well: Ukraine, Technics history, Modern History