Revoliutsiina stykhiia. Vil’nokozats’kyi rukh v Ukraini 1917–1918 rr.

Product no.: 11_01_386
94.00
Price includes VAT,


Lobodaiev, V. / Лободаєв, В. | 978-966-820-184-4 | Tempora / Темпора | 2010 | 672 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Tempora / Tempora / Темпора
Author Lobodajev, V. / Lobodaiev, V. / Лободаєв, В.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 672 S.
ISBN 978-966-820-184-4
Detail "Революційна стихія.Вільнокозацький рух в Україні 1917–1918 рр.". Книга розповідає про маловідоме та контраверсійне явище 1917–1918 pp. — Вільне козацтво — своєрідну українську воєнізовану громадську організацію, що виникла та масово поширилась насамперед серед селянства. На підставі виявлених в архівах документів, широкого кола опублікованих джерел докладно висвітлено причини та особливості появи вільнокозацького руху, здійснено комплексний аналіз діяльності загонів Вільного козацтва і, зокрема, висвітлено їх активність у період військово-політичного конфлікту Центральної Ради та Раднаркому РСФРР (грудень 1917–березень 1918 pp.) та селянсько-повстанського руху літа 1918 р. Тематика дослідження зумовила розгляд низки актуальних питань, тісно пов’язаних з історією Вільного козацтва — особливостей формування «козацького міфу» в добу «національного відродження», військової та аграрної політики часів Центральної Ради та Гетьманату, спорідненості вільнокозацького руху 1917–1918 pp. та отаманії 1919–1920 pp., діяльності еміграційних «спадкоємців» Вільного козацтва у 1920-х–30-х роках тощо. Окрім того, виявлено чимало неточностей, похибок та фальсифікацій, що існують в історичній літературі на означену тему.Значна частина документів, що публікуються в додатку, вводяться до наукового обігу вперше. /// Knyha rozpovidaje pro malovidome ta kontraversijne javysce 1917–1918 pp. — Vil’ne kozactvo — svojeridnu ukrajins’ku vojenizovanu hromads’ku orhanizaciju, sco vynykla ta masovo posyrylas’ nasampered sered seljanstva. Na pidstavi vyjavlenych v archivach dokumentiv, syrokoho kola opublikovanych dzerel dokladno vysvitleno prycyny ta osoblyvosti pojavy vil’nokozac’koho ruchu, zdijsneno kompleksnyj analiz dijal’nosti zahoniv Vil’noho kozactva i, zokrema, vysvitleno jich aktyvnist’ u period vijs’kovo-politycnoho konfliktu Central’noji Rady ta Radnarkomu RSFRR (hruden’ 1917–berezen’ 1918 pp.) ta seljans’ko-povstans’koho ruchu lita 1918 r. Tematyka doslidzennja zumovyla rozhljad nyzky aktual’nych pytan’, tisno pov’jazanych z istorijeju Vil’noho kozactva — osoblyvostej formuvannja «kozac’koho mifu» v dobu «nacional’noho vidrodzennja», vijs’kovoji ta ahrarnoji polityky casiv Central’noji Rady ta Het’manatu, sporidnenosti vil’nokozac’koho ruchu 1917–1918 pp. ta otamaniji 1919–1920 pp., dijal’nosti emihracijnych «spadkojemciv» Vil’noho kozactva u 1920-ch–30-ch rokach tosco. Okrim toho, vyjavleno cymalo netocnostej, pochybok ta fal’syfikacij, sco isnujut’ v istorycnij literaturi na oznacenu temu.Znacna castyna dokumentiv, sco publikujut’sja v dodatku, vvodjat’sja do naukovoho obihu vperse. /// Knyha rozpovidaie pro malovidome ta kontraversiine iavyshche 1917–1918 pp. — Vil’ne kozatstvo — svoieridnu ukrains’ku voienizovanu hromads’ku orhanizatsiiu, shcho vynykla ta masovo poshyrylas’ nasampered sered selianstva. Na pidstavi vyiavlenykh v arkhivakh dokumentiv, shyrokoho kola opublikovanykh dzherel dokladno vysvitleno prychyny ta osoblyvosti poiavy vil’nokozats’koho rukhu, zdiisneno kompleksnyi analiz diial’nosti zahoniv Vil’noho kozatstva i, zokrema, vysvitleno ikh aktyvnist’ u period viis’kovo-politychnoho konfliktu Tsentral’noi Rady ta Radnarkomu RSFRR (hruden’ 1917–berezen’ 1918 pp.) ta selians’ko-povstans’koho rukhu lita 1918 r. Tematyka doslidzhennia zumovyla rozhliad nyzky aktual’nykh pytan’, tisno pov’iazanykh z istoriieiu Vil’noho kozatstva — osoblyvostei formuvannia «kozats’koho mifu» v dobu «natsional’noho vidrodzhennia», viis’kovoi ta ahrarnoi polityky chasiv Tsentral’noi Rady ta Het’manatu, sporidnenosti vil’nokozats’koho rukhu 1917–1918 pp. ta otamanii 1919–1920 pp., diial’nosti emihratsiinykh «spadkoiemtsiv» Vil’noho kozatstva u 1920-kh–30-kh rokakh toshcho. Okrim toho, vyiavleno chymalo netochnostei, pokhybok ta fal’syfikatsii, shcho isnuiut’ v istorychnii literaturi na oznachenu temu.Znachna chastyna dokumentiv, shcho publikuiut’sia v dodatku, vvodiat’sia do naukovoho obihu vpershe.

Browse these categories as well: Ukraine, Modern History, Valuable Single Copies, Zeitgeschichte