Advazhny Vіntsuk. Vybranyia tvory / Адважны Вінцук. Выбраныя творы


Advazhny Vіntsuk. Vybranyia tvory / Адважны Вінцук. Выбраныя творы

Product no.: 11_24_055
23.00
Price includes VAT,


Ukladanne, pradmova, kamentar Іryny Bahdanovіch / Укладанне, прадмова, каментар Ірыны Багдановіч | 978-985-6976-82-0 | Knіhazbor / Кнігазбор | 2011 | 592 S. | Minsk / Мінск

Additional product information

Publisher Knіhazbor / Knіhazbor / Кнігазбор
Author Ukladanne, pradmova, kamentar Іryny Bahdanovіc / Ukladanne, pradmova, kamentar Іryny Bahdanovіch / Укладанне, прадмова, каментар Ірыны Багдановіч
City Minsk / Minsk / Мінск
Pages 592 S.
ISBN 978-985-6976-82-0
Detail Knіhu sklalі najbol’s znacnyja tvory vjadomaha belaruskaha pіs’mennіka-svjatara, ajca-maryjanіna Jazepa Hermanovіca (1890–1978), sto uvajsou u belaruskuju lіtaraturu pad pseudanіmam Vіncuk Advazny. Smathrannasc’ jaho tvorcaj asoby vyjauljajuc’ tvory paezіі, prozy, a taksama uspamіny, publіcystyka і lіsty, napіsanyja іm u rannі peryjad tvorcascі (vіlenska-drujska-charbіnskі) dy poznі, emіhracyjny, kalі paslja perazytych represіj en zyu u Londane (Maryjan Hauz). Sjarod іch takіja znakamіtyja u svoj cas tvory, jak versy z vіlenskaha zbornіka “Belaruskіja cymbaly” (1933), napіsanaja u Charbіne, a vydadzenaja u Vіl’nі apovesc’ “Chlapec” (1935), uspamіny z lahernaha zyccja “Kіtaj, Sіbіr, Maskva” (1962). Upersynju drukujucca lіsty і uspamіny pra bac’kou z londanskaha archіva paeta. /// Knіhu sklalі naibol’sh znachnyia tvory viadomaha belaruskaha pіs’mennіka-sviatara, aitsa-maryianіna Iazepa Hermanovіcha (1890–1978), shto uvaishou u belaruskuiu lіtaraturu pad pseudanіmam Vіntsuk Advazhny. Shmathrannasts’ iaho tvorchai asoby vyiauliaiuts’ tvory paezіі, prozy, a taksama uspamіny, publіtsystyka і lіsty, napіsanyia іm u rannі peryiad tvorchastsі (vіlenska-druiska-kharbіnskі) dy poznі, emіhratsyiny, kalі paslia perazhytykh represіi en zhyu u Londane (Maryian Hauz). Siarod іkh takіia znakamіtyia u svoi chas tvory, iak vershy z vіlenskaha zbornіka “Belaruskіia tsymbaly” (1933), napіsanaia u Kharbіne, a vydadzenaia u Vіl’nі apovests’ “Khlapets” (1935), uspamіny z lahernaha zhytstsia “Kіtai, Sіbіr, Maskva” (1962). Upershyniu drukuiutstsa lіsty і uspamіny pra bats’kou z londanskaha arkhіva paeta. /// Кнігу склалі найбольш значныя творы вядомага беларускага пісьменніка-святара, айца-марыяніна Язэпа Германовіча (1890–1978), што ўвайшоў у беларускую літаратуру пад псеўданімам Вінцук Адважны. Шматграннасць яго творчай асобы выяўляюць творы паэзіі, прозы, а таксама ўспаміны, публіцыстыка і лісты, напісаныя ім у ранні перыяд творчасці (віленска-друйска-харбінскі) ды позні, эміграцыйны, калі пасля перажытых рэпрэсій ён жыў у Лондане (Марыян Гаўз). Сярод іх такія знакамітыя ў свой час творы, як вершы з віленскага зборніка “Беларускія цымбалы” (1933), напісаная ў Харбіне, а выдадзеная ў Вільні аповесць “Хлапец” (1935), успаміны з лагернага жыцця “Кітай, Сібір, Масква” (1962). Упершыню друкуюцца лісты і ўспаміны пра бацькоў з лонданскага архіва паэта.

Browse these categories as well: Fiction, Literary criticism, Modern History