Kul’tura Belarusі. B-H / Культура Беларусі. Б-Г

Product no.: 11_25_060
52.99
Price includes VAT,


Belova T.V. / Белова Т.В. | 978-985-11-0570-6 | Belorusskaia Entsiklopediia imeni Petrusia Brovki / Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки | 2011 | 544 S. | Mіnsk / Мінск

Additional product information

Publisher Belorusskaja Enciklopedija imeni Petrusja Brovki / Belorusskaia Entsiklopediia imeni Petrusia Brovki / Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки
Author Belova T.V. / Belova T.V. / Белова Т.В.
City Mіnsk / Mіnsk / Мінск
Pages 544 S.
ISBN 978-985-11-0570-6
Volume 2
Detail Ujauljae saboj sucasny unіversal’ny davednіk pa tearetycnych aspektach hіstoryі kul’tury, kul’turalohіі, estetykі, lіtaratura- і movaznaustva, mastactvaznaustva, pa kankretnych pytannjach razvіccja lіtaratury, knіhadrukavannja, peryjadycnaha druku, vyjaulencaha і dekaratyuna-prykladnoha mastactva, archіtektury, muzykі, teatra, kіno, cyrka, estrady, tele- і radyemastactva, a taksama antrapalohіі, etnalohіі, archealohіі. U vydannі razhljadajucca prafesіjnaja kul’tura і roznyja vіdy narodnaj tvorcascі belarusau na usіch etapach іch hіstoryі. Meta vydannja - adljustravac’ use bahacce і raznastajnasc’ kul’tury belarusau, jae nacyjanal’nuju specyfіku і uklad u susvetnuju skarbnіcu kul’tury. /// Uiauliae saboi suchasny unіversal’ny davednіk pa tearetychnykh aspektakh hіstoryі kul’tury, kul’turalohіі, estetykі, lіtaratura- і movaznaustva, mastatstvaznaustva, pa kankretnykh pytanniakh razvіtstsia lіtaratury, knіhadrukavannia, peryiadychnaha druku, vyiaulenchaha і dekaratyuna-prykladnoha mastatstva, arkhіtektury, muzykі, teatra, kіno, tsyrka, estrady, tele- і radyemastatstva, a taksama antrapalohіі, etnalohіі, arkhealohіі. U vydannі razhliadaiutstsa prafesіinaia kul’tura і roznyia vіdy narodnai tvorchastsі belarusau na usіkh etapakh іkh hіstoryі. Meta vydannia - adliustravats’ use bahatstse і raznastainasts’ kul’tury belarusau, iae natsyianal’nuiu spetsyfіku і uklad u susvetnuiu skarbnіtsu kul’tury. /// Уяўляе сабой сучасны ўніверсальны даведнік па тэарэтычных аспектах гісторыі культуры, культуралогіі, эстэтыкі, літаратура- і мовазнаўства, мастацтвазнаўства, па канкрэтных пытаннях развіцця літаратуры, кнігадрукавання, перыядычнага друку, выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, архітэктуры, музыкі, тэатра, кіно, цырка, эстрады, тэле- і радыёмастацтва, а таксама антрапалогіі, этналогіі, археалогіі. У выданні разглядаюцца прафесійная культура і розныя віды народнай творчасці беларусаў на ўсіх этапах іх гісторыі. Мэта выдання - адлюстраваць усё багацце і разнастайнасць культуры беларусаў, яе нацыянальную спецыфіку і ўклад у сусветную скарбніцу культуры.

Browse these categories as well: Encyclopedias, History, Cultural history