Іstoriia ukrains’koi kul’tury. 2-he vyd., vypr. Rekomendovano MON / Історія української культури. 2-ге вид., випр. Рекомендовано МОН


Іstoriia ukrains’koi kul’tury. 2-he vyd., vypr. Rekomendovano MON / Історія української культури. 2-ге вид., випр. Рекомендовано МОН

Product no.: 11_01_196
22.00
Price includes VAT,


Sheiko, V. / Шейко, В. | | Znannia / Знання | 2010 | 271 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Znannja / Znannia / Знання
Author Sejko, V. / Sheiko, V. / Шейко, В.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 271 S.
ISBN 0
Detail Розглядаються історія і теорія становлення та розвитку української культури в контексті еволюції світової цивілізації. Основна увага приділяється висвітленню малодосліджених проблем ХІХ—ХХ століть: українізації як культурологічному феномену, історії формування вітчизняної інтелігенції, процесу ідеологізації духовного життя в Україні в роки радянської влади. Аналізуються та узагальнюються сучасні тенденції розвитку культури України. Навчальний посібник значною мірою створено на основі архівних матеріалів, досі не введених у науковий обіг. /// Rozhljadajut’sja istorija i teorija stanovlennja ta rozvytku ukrajins’koji kul’tury v konteksti evoljuciji svitovoji cyvilizaciji. Osnovna uvaha prydiljajet’sja vysvitlennju malodoslidzenych problem ChІCh—ChCh stolit’: ukrajinizaciji jak kul’turolohicnomu fenomenu, istoriji formuvannja vitcyznjanoji intelihenciji, procesu ideolohizaciji duchovnoho zyttja v Ukrajini v roky radjans’koji vlady. Analizujut’sja ta uzahal’njujut’sja sucasni tendenciji rozvytku kul’tury Ukrajiny. Navcal’nyj posibnyk znacnoju miroju stvoreno na osnovi archivnych materialiv, dosi ne vvedenych u naukovyj obih. /// Rozhliadaiut’sia istoriia i teoriia stanovlennia ta rozvytku ukrains’koi kul’tury v konteksti evoliutsii svitovoi tsyvilizatsii. Osnovna uvaha prydiliaiet’sia vysvitlenniu malodoslidzhenykh problem KhІKh—KhKh stolit’: ukrainizatsii iak kul’turolohichnomu fenomenu, istorii formuvannia vitchyznianoi intelihentsii, protsesu ideolohizatsii dukhovnoho zhyttia v Ukraini v roky radians’koi vlady. Analizuiut’sia ta uzahal’niuiut’sia suchasni tendentsii rozvytku kul’tury Ukrainy. Navchal’nyi posibnyk znachnoiu miroiu stvoreno na osnovi arkhivnykh materialiv, dosi ne vvedenykh u naukovyi obih.

Browse these categories as well: Ukraine, History, Cultural history, Ukrainian Studies