Kul’turolohiia: Ukrains’ka ta zarubizhna kul’tura: Navch. posib. — 5-te vyd., ster. Rekomendovano MON / Культурологія: Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. — 5-те вид., стер. Рекомендовано МОН


Kul’turolohiia: Ukrains’ka ta zarubizhna kul’tura: Navch. posib. — 5-te vyd., ster. Rekomendovano MON / Культурологія: Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. — 5-те вид., стер. Рекомендовано МОН

Product no.: 11_01_197
24.00
Price includes VAT,


Zakovych, M. / Закович, М. | | Znannia / Знання | 2010 | 589 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Znannja / Znannia / Знання
Author Zakovyc, M. / Zakovych, M. / Закович, М.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 589 S.
ISBN 0
Detail У цьому навчальному посібнику культурологія розглядається як наука, що ставить своїм завданням розкрити логіку, внутрішні закономірності та найважливіші особливості розвитку української та зарубіжної культури. Книга дає змогу читачеві ознайомитися із фундаментальними досягненнями культури окремих народів у контексті розвитку світової культури. /// U c’omu navcal’nomu posibnyku kul’turolohija rozhljadajet’sja jak nauka, sco stavyt’ svojim zavdannjam rozkryty lohiku, vnutrisni zakonomirnosti ta najvazlyvisi osoblyvosti rozvytku ukrajins’koji ta zarubiznoji kul’tury. Knyha daje zmohu cytacevi oznajomytysja iz fundamental’nymy dosjahnennjamy kul’tury okremych narodiv u konteksti rozvytku svitovoji kul’tury. /// U ts’omu navchal’nomu posibnyku kul’turolohiia rozhliadaiet’sia iak nauka, shcho stavyt’ svoim zavdanniam rozkryty lohiku, vnutrishni zakonomirnosti ta naivazhlyvishi osoblyvosti rozvytku ukrains’koi ta zarubizhnoi kul’tury. Knyha daie zmohu chytachevi oznaiomytysia iz fundamental’nymy dosiahnenniamy kul’tury okremykh narodiv u konteksti rozvytku svitovoi kul’tury.

Browse these categories as well: Ukraine, Cultural history, Ukrainian Studies