Mytne pravo Ukrainy. Navchal’nyi posibnyk / Митне право України. Навчальний посібник

Product no.: 11_01_025
21.59
Price includes VAT,


Іshchenko, Iu. / Іщенко, Ю. | 978-966-667-393-3 | Iurinkom Іnter / Юрінком Інтер | 2010 | 296 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Jurinkom Іnter / Iurinkom Іnter / Юрінком Інтер
Author Іscenko, Ju. / Іshchenko, Iu. / Іщенко, Ю.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 296 S.
ISBN 978-966-667-393-3
Detail У навчальному посібнику подаються основні відомості про поняття, роль та місце митної справи в сучасному житті України, розглядаються структура митних органів, поняття митного контролю, порядок оформлення вантажів, нарахування митних платежів, відповідальність за порушення митних правил. Навчальний посібник підготовлений з урахуванням того, що норми Митного кодексу України не в повній мірі дають уявлення про особливості митної справи України і що значний обсяг регламентації цих питань опинився за межами Митного Кодексу України. /// U navcal’nomu posibnyku podajut’sja osnovni vidomosti pro ponjattja, rol’ ta misce mytnoji spravy v sucasnomu zytti Ukrajiny, rozhljadajut’sja struktura mytnych orhaniv, ponjattja mytnoho kontrolju, porjadok oformlennja vantaziv, narachuvannja mytnych plateziv, vidpovidal’nist’ za porusennja mytnych pravyl. Navcal’nyj posibnyk pidhotovlenyj z urachuvannjam toho, sco normy Mytnoho kodeksu Ukrajiny ne v povnij miri dajut’ ujavlennja pro osoblyvosti mytnoji spravy Ukrajiny i sco znacnyj obsjah rehlamentaciji cych pytan’ opynyvsja za mezamy Mytnoho Kodeksu Ukrajiny. /// U navchal’nomu posibnyku podaiut’sia osnovni vidomosti pro poniattia, rol’ ta mistse mytnoi spravy v suchasnomu zhytti Ukrainy, rozhliadaiut’sia struktura mytnykh orhaniv, poniattia mytnoho kontroliu, poriadok oformlennia vantazhiv, narakhuvannia mytnykh platezhiv, vidpovidal’nist’ za porushennia mytnykh pravyl. Navchal’nyi posibnyk pidhotovlenyi z urakhuvanniam toho, shcho normy Mytnoho kodeksu Ukrainy ne v povnii miri daiut’ uiavlennia pro osoblyvosti mytnoi spravy Ukrainy i shcho znachnyi obsiah rehlamentatsii tsykh pytan’ opynyvsia za mezhamy Mytnoho Kodeksu Ukrainy.

Browse these categories as well: Ukraine, Jurisprudence, Economics