Khrestamatyia pa belaruskai dyialektalohіі. Tsentral’naia zona / Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі. Цэнтральная зона


Khrestamatyia pa belaruskai dyialektalohіі. Tsentral’naia zona / Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі. Цэнтральная зона

Product no.: 11_03_052
23.55
Price includes VAT,


Astreika V. D., uklad. / Астрэйка В. Д., уклад. | 978-985-08-1082-3 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2009 | 529 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Author Astrejka V. D., uklad. / Astreika V. D., uklad. / Астрэйка В. Д., уклад.
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 529 S.
ISBN 978-985-08-1082-3
Detail У гэтым выданні адлюстраваны фанетычныя, марфалагічныя, сінтаксічныя і лексічныя рысы, характэрныя для беларускіх народных гаворак Цэнтральнай дыялектнай зоны. Для хрэстаматыі, акрамя ўласна тэкставага блоку, пракладаў сучаснага маўлення, падрыхтаваны навуковыя каментарыі з тэарэтычным аналізам матэрыялаў. /// U hetym vydannі adljustravany fanetycnyja, marfalahіcnyja, sіntaksіcnyja і leksіcnyja rysy, charakternyja dlja belaruskіch narodnych havorak Central’naj dyjalektnaj zony. Dlja chrestamatyі, akramja ulasna tekstavaha bloku, prakladau sucasnaha maulennja, padrychtavany navukovyja kamentaryі z tearetycnym analіzam materyjalau. /// U hetym vydannі adliustravany fanetychnyia, marfalahіchnyia, sіntaksіchnyia і leksіchnyia rysy, kharakternyia dlia belaruskіkh narodnykh havorak Tsentral’nai dyialektnai zony. Dlia khrestamatyі, akramia ulasna tekstavaha bloku, prakladau suchasnaha maulennia, padrykhtavany navukovyia kamentaryі z tearetychnym analіzam materyialau.

Browse these categories as well: Belarus, Ethnography, Literary criticism, Linguistics