Chalavechae vymiarenne u suchasnai belaruskai lіtaratury / Чалавечае вымярэнне ў сучаснай беларускай літаратуры


Chalavechae vymiarenne u suchasnai belaruskai lіtaratury / Чалавечае вымярэнне ў сучаснай беларускай літаратуры

Product no.: 11_03_054
13.74
Price includes VAT,


Tychyna M. A. / Тычына М. А. | 978-985-08-1176-9 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2010 | 459 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Author Tycyna M. A. / Tychyna M. A. / Тычына М. А.
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 459 S.
ISBN 978-985-08-1176-9
Detail У кнізе тэарэтычна асэнсоўваюцца мастацкія дасягненні сучаснай беларускай літаратуры ў сферы чалавеказнаўства, робіцца крытычны аналіз розных тыпаў узаемадзеяння суб’екта эстэтычнага вывучэння з іншымі суб’ектамі (чалавек, нацыя, чалавецтва) і знешнімі аб’ектамі (прырода, грамадства, космас), атрыманыя аналітычныя замеры сучаснай мастацкай свядомасці суадносяцца з інавацыямі іншых сацыяльных і гуманітарных навук, існуючыя мастацкія канцэпцыі чалавека вывучаюцца ў святле актуальных задач дзяржаўнага і культурнага будаўніцтва, выпрацоўваюцца навуковыя стратэгіі антрапалагічнага даследавання чалавека. /// U knіze tearetycna asensouvajucca mastackіja dasjahnennі sucasnaj belaruskaj lіtaratury u sfery calavekaznaustva, robіcca krytycny analіz roznych typau uzaemadzejannja sub’ekta estetycnaha vyvucennja z іnsymі sub’ektamі (calavek, nacyja, calavectva) і znesnіmі ab’ektamі (pryroda, hramadstva, kosmas), atrymanyja analіtycnyja zamery sucasnaj mastackaj svjadomascі suadnosjacca z іnavacyjamі іnsych sacyjal’nych і humanіtarnych navuk, іsnujucyja mastackіja kancepcyі calaveka vyvucajucca u svjatle aktual’nych zadac dzjarzaunaha і kul’turnaha budaunіctva, vypracouvajucca navukovyja stratehіі antrapalahіcnaha dasledavannja calaveka. /// U knіze tearetychna asensouvaiutstsa mastatskіia dasiahnennі suchasnai belaruskai lіtaratury u sfery chalavekaznaustva, robіtstsa krytychny analіz roznykh typau uzaemadzeiannia sub’ekta estetychnaha vyvuchennia z іnshymі sub’ektamі (chalavek, natsyia, chalavetstva) і zneshnіmі ab’ektamі (pryroda, hramadstva, kosmas), atrymanyia analіtychnyia zamery suchasnai mastatskai sviadomastsі suadnosiatstsa z іnavatsyiamі іnshykh satsyial’nykh і humanіtarnykh navuk, іsnuiuchyia mastatskіia kantseptsyі chalaveka vyvuchaiutstsa u sviatle aktual’nykh zadach dziarzhaunaha і kul’turnaha budaunіtstva, vypratsouvaiutstsa navukovyia stratehіі antrapalahіchnaha dasledavannia chalaveka.

Browse these categories as well: Belarus, Literary criticism