Uladzіmіr Karatkevіch: viadomy і neviadomy / Уладзімір Караткевіч: вядомы і невядомы


Uladzіmіr Karatkevіch: viadomy і neviadomy / Уладзімір Караткевіч: вядомы і невядомы

Product no.: 11_03_081
21.59
Price includes VAT,


Verabei, A. / Верабей, А. | 978-985-6941 | Litaratura і Mastatstva / Лiтаратура і Мастацтва | 2010 | 368 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher Litaratura і Mastactva / Litaratura і Mastatstva / Лiтаратура і Мастацтва
Author Verabej, A. / Verabei, A. / Верабей, А.
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 368 S.
ISBN 978-985-6941
Detail Першую частку зборніка складае эсэ празаіка, паэта, літаратуразнаўцы Алега Лойкі «Уладзімір Караткевіч, або Паэма Гарсія Лойкі».Другая частка зборніка — «Белая песня ў лугах залацістых...», дзе ўпершыню нарукаваны паэтычныя творы самога У. Караткевіча на беларускай і рускай мовах, аўтапераклады асобных твораў на рускую мову і лісты паэта да Ніны Молевай.Трэцюю частку кнігі склалі вершы, урыўкі з паэм, эсэ, вытрымкі з нарысаў, крытычных артыкулаў як беларускіх, так і замежных пісьменнікаў, іншыя матэрыялы, прысвечаныя Уладзіміру Караткевічу. /// Persuju castku zbornіka skladae ese prazaіka, paeta, lіtaraturaznaucy Aleha Lojkі «Uladzіmіr Karatkevіc, abo Paema Harsіja Lojkі».Druhaja castka zbornіka — «Belaja pesnja u luhach zalacіstych...», dze upersynju narukavany paetycnyja tvory samoha U. Karatkevіca na belaruskaj і ruskaj movach, autaperaklady asobnych tvorau na ruskuju movu і lіsty paeta da Nіny Molevaj.Trecjuju castku knіhі sklalі versy, uryukі z paem, ese, vytrymkі z narysau, krytycnych artykulau jak belaruskіch, tak і zameznych pіs’mennіkau, іnsyja materyjaly, prysvecanyja Uladzіmіru Karatkevіcu. /// Pershuiu chastku zbornіka skladae ese prazaіka, paeta, lіtaraturaznautsy Aleha Loikі «Uladzіmіr Karatkevіch, abo Paema Harsіia Loikі».Druhaia chastka zbornіka — «Belaia pesnia u luhakh zalatsіstykh...», dze upershyniu narukavany paetychnyia tvory samoha U. Karatkevіcha na belaruskai і ruskai movakh, autaperaklady asobnykh tvorau na ruskuiu movu і lіsty paeta da Nіny Molevai.Tretsiuiu chastku knіhі sklalі vershy, uryukі z paem, ese, vytrymkі z narysau, krytychnykh artykulau iak belaruskіkh, tak і zamezhnykh pіs’mennіkau, іnshyia materyialy, prysvechanyia Uladzіmіru Karatkevіchu.

Browse these categories as well: Belarus, Literary criticism