Mastatskіia varyianty dyialahіzmu : na materyiale klasіchnai і suchasnai lіtaratury


Mastatskіia varyianty dyialahіzmu : na materyiale klasіchnai і suchasnai lіtaratury

Product no.: 11_03_029
19.63
Price includes VAT,


Drazdova Z. U. / Драздова З. У. | 978-985-08-1217-9 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2010 | 286 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Author Drazdova Z. U. / Drazdova Z. U. / Драздова З. У.
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 286 S.
ISBN 978-985-08-1217-9
Detail " Мастацкія варыянты дыялагізму : на матэрыяле класічнай і сучаснай літаратуры". Манаграфія прысвечана слаба распрацаваным не толькі ў беларускім, але і ў рускім літаратуразнаўстве праблемам паэтыкі дыялогу. У ёй на матэрыяле творчасці выяўляюцца розныя формы дыялогаў, робіцца іх класіфікацыя. Прасочваецца рух і функцыянаванне дыялагічных тыпаў у часе, паказваецца прадуктыўнасць іх у розныя адрэзкі літаратурнага жыцця. Вывучаюцца ўзаемаадносіны рэплікі і рэмаркі ў дыялогу, узаемадзеянне аўтарскага апавядання і дыялогу. /// Manahrafіja prysvecana slaba raspracavanym ne tol’kі u belaruskіm, ale і u ruskіm lіtaraturaznaustve prablemam paetykі dyjalohu. U ej na materyjale tvorcascі vyjauljajucca roznyja formy dyjalohau, robіcca іch klasіfіkacyja. Prasocvaecca ruch і funkcyjanavanne dyjalahіcnych typau u case, pakazvaecca praduktyunasc’ іch u roznyja adrezkі lіtaraturnaha zyccja. Vyvucajucca uzaemaadnosіny replіkі і remarkі u dyjalohu, uzaemadzejanne autarskaha apavjadannja і dyjalohu. /// Manahrafіia prysvechana slaba raspratsavanym ne tol’kі u belaruskіm, ale і u ruskіm lіtaraturaznaustve prablemam paetykі dyialohu. U ei na materyiale tvorchastsі vyiauliaiutstsa roznyia formy dyialohau, robіtstsa іkh klasіfіkatsyia. Prasochvaetstsa rukh і funktsyianavanne dyialahіchnykh typau u chase, pakazvaetstsa praduktyunasts’ іkh u roznyia adrezkі lіtaraturnaha zhytstsia. Vyvuchaiutstsa uzaemaadnosіny replіkі і remarkі u dyialohu, uzaemadzeianne autarskaha apaviadannia і dyialohu.

Browse these categories as well: Belarus, Literary criticism, Linguistics