Іnvektyvy v ukrajins’kij movi / Інвективи в українській мові

Référence: 14_15_030
29,44


Іnvektyvy v ukrajins’kij movi / Інвективи в українській мові / S. V. Formanova / Vydavnycyj dim Dmytra Buraho/ Kyjiv/ 2012 / 336 S. /  ISBN 978-966-489-151-3

У монографії представлено аналіз і характеристику української інвективи, систематизовано й узагальнено лінгвістичні розвідки у цій галузі, схарактеризовано інвективу як мовленнєвий жанр і як тип мовлення, подано тлумачення інтелектуальної інвективи, описано інвективу в гендерному аспекті, проаналізовано прокльони як національно-специфічний різновид інвективи, з'ясовано мовленнєві особливості неформально-молодіжних угруповань, а також проаналізовано причини вживання інвективи. /  U monohrafiji predstavleno analiz i charakterystyku ukrajins’koji invektyvy, systematyzovano j uzahal’neno linhvistycni rozvidky u cij haluzi, scharakteryzovano invektyvu jak movlennjevyj zanr i jak typ movlennja, podano tlumacennja intelektual’noji invektyvy, opysano invektyvu v hendernomu aspekti, proanalizovano prokl’ony jak nacional’no-specyficnyj riznovyd invektyvy, z'jasovano movlennjevi osoblyvosti neformal’no-molodiznych uhrupovan’, a takoz proanalizovano prycyny vzyvannja invektyvy.

Parcourir également ces catégories : Ukraine, Livres, Critique littéraire, Études slaves, Linguistique, Études ukrainiennes