Douhaja daroha ad tyranіі: postkam. autarytaryzm і barac’ba za demakratyju u Serbіі і Belarusі

Référence: 15_34_002
34,00


Доўгая дарога ад тыраніі: посткамуністычны аўтарытарызм і барацьба  за дэмакратыю  ў  Сербіі і Беларусі / Vіtal’ Sіlіckі / Віталь Сіліцкі | 978-5-00076-024-6 | Іnbelkul’t / Інбелкульт | 2015 | 364 S. | Smalensk / Смаленск

Plus d'informations sur le produit

Verlag Іnbelkul’t / Іnbelkul’t / Інбелкульт
Autor Vіtal’ Sіlіckі / Vіtal’ Sіlіtskі / Віталь Сіліцкі
Stadt Smalensk / Smalensk / Смаленск
Seiten 364 S.
ISBN 978-5-00076-024-6
Detail Knіha vjadomaha belaruskaha palіtolaha Vіtalja Sіlіckaha (1972—2011), ne skoncanaja z-za rannjaj smercі autara — padsumavanne jaho ranejsych dasledavannjau. Autar kancepcyjau preventyunaha autarytaryzmu і autarytarnaha іnternacyjanalu, Sіlіckі bjare vypadkі Belarusі і Serbіі, kab zrabіc’ blіskucy paraunal’ny analіz,  pakazac’  padabenstvy  і  adroznennі  u  іchnych  hіstarycnych  lesach  і palіtycnych rezymach, adljustravac’ stratehіі і vynіkі dzejnascі palіtycnych hul’cou,  sjarod  jakіch  u adpavednych  kraіnach  vylucalіsja  postacі  Slabadana Mіlosavіca і Aljaksandra Lukasenkі. Perad namі — hruntouny і padrabjazny  hіd  pa  palіtycnaj  traektoryі  Belarusі  і  Serbіі  paslja  znіknennja saveckaj  і juhaslauskaj, zbol’saha namіnal’nych federacyjau. Akramja taho, hetaja knіha — praktycny dapamoznіk pa metadalohіі palіtycnych dasledavannjau, dze autar vykarystouvae syrokі arsenal srodkau palіtalahіcnaha analіzu і vydatna raskryvae kljucavyja panjaccі demakratyzacyі, manіpuljacyjnaha і preventyunaha autarytaryzmu. /// /// Кніга вядомага беларускага палітолага Віталя Сіліцкага (1972—2011), не скончаная з-за ранняй смерці аўтара — падсумаванне яго ранейшых даследаванняў. Аўтар канцэпцыяў прэвентыўнага аўтарытарызму і аўтарытарнага інтэрнацыяналу, Сіліцкі бярэ выпадкі Беларусі і Сербіі, каб зрабіць бліскучы параўнальны аналіз,  паказаць  падабенствы  і  адрозненні  ў  іхных  гістарычных  лёсах  і палітычных рэжымах, адлюстраваць стратэгіі і вынікі дзейнасці палітычных гульцоў,  сярод  якіх  у адпаведных  краінах  вылучаліся  постаці  Слабадана Мілошавіча і Аляксандра Лукашэнкі. Перад намі — грунтоўны і падрабязны  гід  па  палітычнай  траекторыі  Беларусі  і  Сербіі  пасля  знікнення савецкай  і югаслаўскай, збольшага намінальных федэрацыяў. Акрамя таго, гэтая кніга — практычны дапаможнік па метадалогіі палітычных даследаванняў, дзе аўтар выкарыстоўвае шырокі арсенал сродкаў паліталагічнага аналізу і выдатна раскрывае ключавыя паняцці дэмакратызацыі, маніпуляцыйнага і прэвентыўнага аўтарытарызму.

Parcourir également ces catégories : Belarus, Politique, Histoire moderne, Politique, Histoire moderne