Koliziji v pravovomu rehuljuvanni zemel’nych vidnosyn v Ukrajini. 2-he vyd., pererob. i dopov. / Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні. 2-ге вид., перероб. і допов.

Référence: 11_01_081
38.00


Mirosnycenko, A. / Мірошниченко, А. | | Alerta / Алерта | 2010 | 270 S. | Kyjiv / Київ

Plus d'informations sur le produit

Verlag Alerta / Alerta / Алерта
Autor Mirosnycenko, A. / Miroshnychenko, A. / Мірошниченко, А.
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 270 S.
ISBN 0
Detail Видання присвячене дослідженню колізій у правовому регулюванні земельних відносин в Україні, які розглядаються як розбіжності між правовими приписами, що поширюються на ті самі суспільні відносини щодо використання, охорони та відтворення земель і не можуть бути застосовані одночасно. Пропонується концепція зменшення негативного впливу таких колізій шляхом мінімізації їх кількості, а також теоретичні рекомендації щодо вирішення існуючих колізій. Запропоновано концепцію кодифікації та послідовність проведення кодифікаційних робіт. Розглядаються засади вирішення т.зв. ієрархічних, темпоральних та змістовних колізій у правовому регулювання земельних відносин, а також засади вирішення складних колізій, що поєднують одночасно кілька видів колізій. /// Vydannja prysvjacene doslidzennju kolizij u pravovomu rehuljuvanni zemel’nych vidnosyn v Ukrajini, jaki rozhljadajut’sja jak rozbiznosti miz pravovymy prypysamy, sco posyrjujut’sja na ti sami suspil’ni vidnosyny scodo vykorystannja, ochorony ta vidtvorennja zemel’ i ne mozut’ buty zastosovani odnocasno. Proponujet’sja koncepcija zmensennja nehatyvnoho vplyvu takych kolizij sljachom minimizaciji jich kil’kosti, a takoz teoretycni rekomendaciji scodo vyrisennja isnujucych kolizij. Zaproponovano koncepciju kodyfikaciji ta poslidovnist’ provedennja kodyfikacijnych robit. Rozhljadajut’sja zasady vyrisennja t.zv. ijerarchicnych, temporal’nych ta zmistovnych kolizij u pravovomu rehuljuvannja zemel’nych vidnosyn, a takoz zasady vyrisennja skladnych kolizij, sco pojednujut’ odnocasno kil’ka vydiv kolizij. /// Vydannia prysviachene doslidzhenniu kolizii u pravovomu rehuliuvanni zemel’nykh vidnosyn v Ukraini, iaki rozhliadaiut’sia iak rozbizhnosti mizh pravovymy prypysamy, shcho poshyriuiut’sia na ti sami suspil’ni vidnosyny shchodo vykorystannia, okhorony ta vidtvorennia zemel’ i ne mozhut’ buty zastosovani odnochasno. Proponuiet’sia kontseptsiia zmenshennia nehatyvnoho vplyvu takykh kolizii shliakhom minimizatsii ikh kil’kosti, a takozh teoretychni rekomendatsii shchodo vyrishennia isnuiuchykh kolizii. Zaproponovano kontseptsiiu kodyfikatsii ta poslidovnist’ provedennia kodyfikatsiinykh robit. Rozhliadaiut’sia zasady vyrishennia t.zv. iierarkhichnykh, temporal’nykh ta zmistovnykh kolizii u pravovomu rehuliuvannia zemel’nykh vidnosyn, a takozh zasady vyrishennia skladnykh kolizii, shcho poiednuiut’ odnochasno kil’ka vydiv kolizii.

Parcourir également ces catégories : Ukraine, Agriculture, Jurisprudence, Économie