Istorijska lingvistika: kognitivno-tipološke studije

Référence: 14_24_030
29.00


/ Jasmina Grković-Mejdžor / | 978-86-7543-269-2 | Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića / | 2013 | 390 s. | Beograd /

Plus d'informations sur le produit

Verlag Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića / Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića /
Autor Jasmina Grković-Mejdžor / Jasmina Grković-Mejdžor /
Stadt Beograd / Beograd /
Seiten 390 s.
ISBN 978-86-7543-269-2
Detail Rukopis knjige ISTORIJSKA LINGVISTIKA (KOGNITIVNO-TIPOLOŠKE STUDIJE) nastao je kaorezultat dijahrono usmerenih kognitivno-tipoloških lingvističkih istraživanja slovenskihjezika u indoevropskom kontekstu, i to u sferi sintakse i leksikologije i njima obuhvaćenesemantike.Istorijskoj lingvistici autor pristupa kao naučnoj disciplini koja, tragajući za uzrocima,mehanizmima i zakonitostima pojedinačnih, sistemskih i tipoloških jezičkih promena, objašnjavasamu prirodu čovekovih spoznajnih sposobnosti, odnosno procese konceptualizacije i kategorizacije sveta, koji se i ispoljavaju kroz jezik kao sredstvo komunikacije, ali i sredstvo pristupamisaonim procesima i njihovoj dijahronoj vertikali. Tako autor proučavanjem istorije slovenskihsintaksičkih i leksičkih sistema proniče u samu istoriju mišljenja, u istoriju konceptualizovanja i kategorizovanja sveta, uključujući se u savremene tokove dijahrone kognitivne lingvistike. /// ///

Parcourir également ces catégories : Histoire, Études slaves, Linguistique