Dobraia fatahrafіia

Product no.: 12_47_002
76.00
Price includes VAT,


Добрая фатаграфія / Paz’niak Zianon / Пазьняк Зянон | 978-83-935476-0-9 | / “Беларускія ведамасьці” ў Польшчы, “Гарадзенская бібліятэка” ў Беларусі | 2012 | 240 S. | Varshava—N’iu-Erk—Horadnia / Варшава—Нью-Ёрк—Горадня

Additional product information

Publisher “Belaruskіja vedamas’cі” u Pol’scy, “Haradzenskaja bіblіjateka” u Belarusі / / “Беларускія ведамасьці” ў Польшчы, “Гарадзенская бібліятэка” ў Беларусі
Author Paz’njak Zjanon / Paz’niak Zianon / Пазьняк Зянон
City Varsava—N’ju-Erk—Horadnja / Varshava—N’iu-Erk—Horadnia / Варшава—Нью-Ёрк—Горадня
Pages 240 S.
ISBN 978-83-935476-0-9
Detail Heta knіha-al’bom, jakaja skladaecca z fatahrafіjau і artykulau-ese pra fatarhafіju, dze halounym z’jauljaecca apavjadan’ne pra estetycnuju admetnas’c’ fatahrafіcnaha mastactva і, adpavedna, razhljad і analіz vybranych fatahrafіjau ad sjaredzіny XIX stahoddzja і da 2012 hoda. Abaznacajucy temu “Dobraja fatahrafіja”, nja stavіlі zadacy pakazac’ uzroven’ majsterstva taho cі іnsaha fatohrafa abo paznaemіc’ z sedeuram prafesіjnaj fatahrafіі. U asnovu adboru pakladzena adljustravan’ne casu, emacyjnae urazan’ne vobrazu, perazyvan’ne calavecaha duchu, adbіtkі belaruskaj kul’tury, charastvo Zjamlі і ljudzej, trahіcny і vecny aspekty calavecaha іsnavan’nja. Vobraznae urazan’ne і іmhnen’ne casu es’c’ asnounym kryteram adboru. Tamu tam, dze hetae adcuvan’ne es’c’, patrabavan’nі da technіkі abrobkі fatahrafіі bylі ne halounymі, kalі u fatahrafіі vyjauleny unіkal’nas’c’, charastvo і perazyvan’ne duchu. Pryjarytet addaecca kul’turnaj kastounas’cі, urazan’nju і vobrazu. /// Heta knіha-al’bom, iakaia skladaetstsa z fatahrafіiau і artykulau-ese pra fatarhafіiu, dze halounym z’iauliaetstsa apaviadan’ne pra estetychnuiu admetnas’ts’ fatahrafіchnaha mastatstva і, adpavedna, razhliad і analіz vybranykh fatahrafіiau ad siaredzіny XIX stahoddzia і da 2012 hoda. Abaznachaiuchy temu “Dobraia fatahrafіia”, nia stavіlі zadachy pakazats’ uzroven’ maisterstva taho tsі іnshaha fatohrafa abo paznaemіts’ z shedeuram prafesіinai fatahrafіі. U asnovu adboru pakladzena adliustravan’ne chasu, ematsyinae urazhan’ne vobrazu, perazhyvan’ne chalavechaha dukhu, adbіtkі belaruskai kul’tury, kharastvo Ziamlі і liudzei, trahіchny і vechny aspekty chalavechaha іsnavan’nia. Vobraznae urazhan’ne і іmhnen’ne chasu es’ts’ asnounym kryteram adboru. Tamu tam, dze hetae adchuvan’ne es’ts’, patrabavan’nі da tekhnіkі abrobkі fatahrafіі bylі ne halounymі, kalі u fatahrafіі vyiauleny unіkal’nas’ts’, kharastvo і perazhyvan’ne dukhu. Pryiarytet addaetstsa kul’turnai kashtounas’tsі, urazhan’niu і vobrazu. /// Гэта кніга-альбом, якая складаецца з фатаграфіяў і артыкулаў-эсэ пра фатаргафію, дзе галоўным зьяўляецца апавяданьне пра эстэтычную адметнасьць фатаграфічнага мастацтва і, адпаведна, разгляд і аналіз выбраных фатаграфіяў ад сярэдзіны XIX стагоддзя і да 2012 года. Абазначаючы тэму “Добрая фатаграфія”, ня ставілі задачы паказаць узровень майстэрства таго ці іншага фатографа або пазнаёміць з шэдэўрам прафэсійнай фатаграфіі. У аснову адбору пакладзена адлюстраваньне часу, эмацыйнае ўражаньне вобразу, перажываньне чалавечага духу, адбіткі беларускай культуры, хараство Зямлі і людзей, трагічны і вечны аспэкты чалавечага існаваньня. Вобразнае ўражаньне і імгненьне часу ёсьць асноўным крытэрам адбору. Таму там, дзе гэтае адчуваньне ёсьць, патрабаваньні да тэхнікі абробкі фатаграфіі былі не галоўнымі, калі ў фатаграфіі выяўлены ўнікальнасьць, хараство і перажываньне духу. Прыярытэт аддаецца культурнай каштоўнасьці, уражаньню і вобразу.

Browse these categories as well: Belarus, Art, Modern History, Valuable Single Copies, Kunst, Slawistik, Zeitgeschichte