Leksіka belaruskai lіtaraturnai movy XIX - pachatku XX st.: asablіvastsі stanaulennia і razvіtstsia

Product no.: 12_47_013
54.00
Price includes VAT,


Лексіка беларускай літаратурнай мовы XIX - пачатку XX ст.: асаблівасці станаўлення і развіцця / І. A. Haponenka / І. А. Гапоненка | 978-985-518-691-6 | BGU / БГУ | 2012 | 307 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher BGU / БГУ
Author І. A. Haponenka / І. А. Гапоненка
City Minsk Минск
Pages 307 S.
ISBN 978-985-518-691-6
Detail У манаграфіі разглядаюцца працэсы фарміравання лексічнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы ў ХІХ – пачатку ХХ ст. на матэрыяле разнастайных крыніц: мастацкіх, навукова-папулярных, публіцыстычных тэкстаў, лексікаграфічных, перыядычных выданняў і г. д. Апісваецца спецыфіка знешняй (эканамічнай, грамадска-палітычнай, культурнай і інш.) сітуацыі ХІХ – пачатку ХХ ст., якая прадвызначыла асаблівасці станаўлення беларускай мовы і яе лексічнай сістэмы. Даследуюцца з’явы папаўнення лексічнага складу за кошт запазычання іншамоўных элементаў і разнастайных семантычных змен. Паказваюцца ўзаемаадносіны тагачаснай літаратурнай мовы і дыялектаў. Прасочваецца ўклад вядучых беларускіх пісьменнікаў у абагачэнне беларускай літаратурнай лексікі. Аналізуюцца асаблівасці станаўлення такой спецыфічнай лексічнай групы, як анамастычная лексіка./U manahrafіі razhljadajucca pracesy farmіravannja leksіcnaj sіstemy belaruskaj lіtaraturnaj movy u XIX – pacatku XX st. na materyjale raznastajnych krynіc: mastackіch, navukova-papuljarnych, publіcystycnych tekstau, leksіkahrafіcnych, peryjadycnych vydannjau і h. d. Apіsvaecca specyfіka znesnjaj (ekanamіcnaj, hramadska-palіtycnaj, kul’turnaj і іns.) sіtuacyі XIX – pacatku XX st., jakaja pradvyznacyla asablіvascі stanaulennja belaruskaj movy і jae leksіcnaj sіstemy. Dasledujucca z’javy papaunennja leksіcnaha skladu za kost zapazycannja іnsamounych elementau і raznastajnych semantycnych zmen. Pakazvajucca uzaemaadnosіny tahacasnaj lіtaraturnaj movy і dyjalektau. Prasocvaecca uklad vjaducych belaruskіch pіs’mennіkau u abahacenne belaruskaj lіtaraturnaj leksіkі. Analіzujucca asablіvascі stanaulennja takoj specyfіcnaj leksіcnaj hrupy, jak anamastycnaja leksіka.

Browse these categories as well: Belarus, Literary criticism, Linguistics, Valuable Single Copies, Slawistik