Sucasnaja archіtektura Belarusі: evaljucyja mastackіch vobrazau u susvetnym kanteksce

Artikel-Nr.: 14_21_004
30,00

Preis inkl. MwSt.Сучасная архітэктура Беларусі: эвалюцыя мастацкіх вобразаў у сусветным кантэксце / Ju. Ju. Zacharyna / Ю. Ю. Захарына | 978-985-08-1660-3 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2014 | 371 S. | Mіnsk / Мінск

Weitere Produktinformationen

Verlag Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Autor Ju. Ju. Zacharyna / Iu. Iu. Zakharyna / Ю. Ю. Захарына
Stadt Mіnsk / Mіnsk / Мінск
Seiten 371 S.
ISBN 978-985-08-1660-3
Detail Pradstaulenaja knіha – persae u mastactvaznaustve fundamental’nae dasledavanne pazіcyjanіravannja і evaljucyі mastackіch vobrazau sucasnaj archіtektury Belarusі u kanteksce sacyjakul’turnaj hlabalіzacyі. Sucasnaja archіtektura іnterpretuecca na asnove tearetycnaj kanstrukcyі z vylucennem і raskryccem specyfіkі jae atrybutyunych skladnіkau (prastory, formy, kanstrukcyі, kampazіcyі і ansamblja), a takama skroz’ pryzmu prastorava-casavaha kantynuuma. Prapanavanaja autaram mastacka-vobraznaja kancepcyja dazvaljae raskryc’ sutnasc’ і specyfіku katehoryі «mastackі vobraz archіtektury» u adzіnstve troch sensavych іpastasej – fenamenalahіcnaj, pracesual’naj (evaljucyjnaj) і repraducyravanaj ekzіstencyj, vylucyc’ і acharaktaryzavac’ etapy і akreslіc’ tendencyі razvіccja sucasnaj archіtektury Belarusі. /// /// Прадстаўленая кніга – першае ў мастацтвазнаўстве фундаментальнае даследаванне пазіцыяніравання і эвалюцыі мастацкіх вобразаў сучаснай архітэктуры Беларусі ў кантэксце сацыякультурнай глабалізацыі. Сучасная архітэктура інтэрпрэтуецца на аснове тэарэтычнай канструкцыі з вылучэннем і раскрыццём спецыфікі яе атрыбутыўных складнікаў (прасторы, формы, канструкцыі, кампазіцыі і ансамбля), а такама скрозь прызму прасторава-часавага кантынуума. Прапанаваная аўтарам мастацка-вобразная канцэпцыя дазваляе раскрыць сутнасць і спецыфіку катэгорыі «мастацкі вобраз архітэктуры» ў адзінстве трох сэнсавых іпастасей – фенаменалагічнай, працэсуальнай (эвалюцыйнай) і рэпрадуцыраванай экзістэнцый, вылучыць і ахарактарызаваць этапы і акрэсліць тэндэнцыі развіцця сучаснай архітэктуры Беларусі.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Belarus, Architektur, Kulturgeschichte, Kunst