Svitova moskvyns’ko-ievreis’ka problema ta vyzvol’nyi natsionalizm

Product no.: 11_01_486
68.00
Price includes VAT,


Svitlyi, D. / Світлий, Д. | 978-966-634-518-2 | Mandrivets’ / Мандрівець | 2010 | 320 S. | Ternopil’ / Тернопіль

Additional product information

Publisher Mandrivec’ / Mandrivets’ / Мандрівець
Author Svitlyj, D. / Svitlyi, D. / Світлий, Д.
City Ternopil’ / Ternopil’ / Тернопіль
Pages 320 S.
ISBN 978-966-634-518-2
Detail " Світова москвинсько-єврейська проблема та визвольний націоналізм". У монографії подано результати досліджень висвітлення проблем московства і єврейства в науково-популярній, філософській, історичній, політичній, публіцистичній та художній літературі. Ці джерела формують у суспільстві певне сприймання цих проблем і висвітлюють їхні больові точки. У контексті парадигми епохи національних держав запропоновано систему підходів для усунення цих проблем. Окреслено соціально-політичні умови, за яких ці підходи можуть бути реалізовані. Висвітлено місце і роль визвольного націоналізму та парадигми епохи національних держав у розв'язанні означених проблем. /// U monohrafiji podano rezul’taty doslidzen’ vysvitlennja problem moskovstva i jevrejstva v naukovo-populjarnij, filosofs’kij, istorycnij, politycnij, publicystycnij ta chudoznij literaturi. Ci dzerela formujut’ u suspil’stvi pevne spryjmannja cych problem i vysvitljujut’ jichni bol’ovi tocky. U konteksti paradyhmy epochy nacional’nych derzav zaproponovano systemu pidchodiv dlja usunennja cych problem. Okresleno social’no-politycni umovy, za jakych ci pidchody mozut’ buty realizovani. Vysvitleno misce i rol’ vyzvol’noho nacionalizmu ta paradyhmy epochy nacional’nych derzav u rozv'jazanni oznacenych problem. /// U monohrafii podano rezul’taty doslidzhen’ vysvitlennia problem moskovstva i ievreistva v naukovo-populiarnii, filosofs’kii, istorychnii, politychnii, publitsystychnii ta khudozhnii literaturi. Tsi dzherela formuiut’ u suspil’stvi pevne spryimannia tsykh problem i vysvitliuiut’ ikhni bol’ovi tochky. U konteksti paradyhmy epokhy natsional’nykh derzhav zaproponovano systemu pidkhodiv dlia usunennia tsykh problem. Okresleno sotsial’no-politychni umovy, za iakykh tsi pidkhody mozhut’ buty realizovani. Vysvitleno mistse i rol’ vyzvol’noho natsionalizmu ta paradyhmy epokhy natsional’nykh derzhav u rozv'iazanni oznachenykh problem.

Browse these categories as well: Ukraine, History, Jewish Studies, Modern History, Valuable Single Copies, Geschichte, Judentum, Zeitgeschichte